“We kunnen best kritisch zijn met zijn allen, daarmee dragen we bij aan professionalisering van Ayla/Gaya”

Oudercommissie

Waarom een oudercommissie (OC)?
Wat zegt de wet? Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang. De wet verplicht de kinderopvanondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Het belangrijkste doel van de OC is de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie. Het OC heeft een belangrijke taak om de directie te adviseren over de kwaliteit van de opvang van het kindercentrum. Zo heeft de oudercommissie onder andere adviesrecht over: “we hebben lang gesproken over het busprotocol, het management geeft aan deze te zullen herzien”
Invloed uitoefenen
Naast het verplicht adviesrecht, heeft de OC ook een ongevraagd adviesrecht en kan zij zaken aan de orde stellen die zij belangrijk vindt. Niet voor niets is de oudercommissie een zelfstandig functionerend orgaan, voor en door ouders. Dit vraagt om een nauwe betrokkenheid bij alle ouders. De OC stelt zich mede ten doel om ouders zowel optimaal te informeren over wat de OC doet, maar ook om ouders optimaal uit te nodigen om mee te denken.
Wie is de OC en hoe wordt er gecommuniceerd?
In de OC zitten ouders van kinderen van zowel Ayla als Gaya, en van zowel KDV als ook BSO. De OC wil dan ook een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van alle ouders van het hele kindcentrum. Wie momenteel in de OC zitten, staan met foto op alle whiteborden per locatie!
Berichtgeving
Zowel de agenda als de notulen van de 6 wekelijkse vergaderingen worden via e-mail verspreid en staan ook op (het actueel deel van) de website. Actuele informatie staat ook op de white borden op elke locatie. “het rapport Gunnink geeft ons inspiratie om de vinger daar te leggen waar verdere verbetering noodzakelijk is!” De OC leden zijn via onderstaand e-mail adres, maar ook face to face en informeel alijd beschikbaar om even gedachten mee te wisselen, zorgen te uiten, of om zaken bespreekbaar te maken.
Inhoudelijk meer weten?
Alle regelingen van de OC staan allemaal beschreven in ons huishoudelijk regelement en de medezeggenschaps regelement oudercommissie KDV en medezeggenschaps regelement oudercommissie BSO. Interesse? We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die mee willen helpen aan een goede opvang. Heb je interesse? Maak eens een praatje met een van onze leden of stuur ons een mail oc@kindercentrum.eu of woon een vergadering bij.