Klachten procedure

Natuurlijk zijn we als u al een klacht mocht hebben al veel te laat...

Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen -dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie- willen we klachten en incidenten natuurlijk vóór zijn. Voorkómen is immers beter dan genezen...

Mocht u toch een klacht hebben, dan streven we er naar om samen met u in goede harmonie tot een oplossing te komen. Als u van mening bent dat de klacht niet doeltreffend door de organisatie wordt opgelost kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht tegelijkertijd intern melden en bij de externe klachtencommissie.

Klachten kunnen gaan over o.a de volgende onderwerpen:

Wat kunt u doen met uw klacht? U kunt de interne klachtenprocedure doorlopen:

Interne klachtenprocedure

    - U richt zich met de klacht tot de betrokken medewerker, bijv. de groepsleid(st)er. De betreffende medewerker probeert de klacht met u op te lossen.

    - De klacht wordt niet naar tevredenheid opgelost of gaat over de organisatie in het algemeen, dan richt u zich tot de leidinggevende of tot de directie van de organisatie. Deze probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen.

Gelijktijdig aan dit traject kunt u zich, indien u dit wilt, wenden tot de externe klachtencommissie

Externe klachten procedure

Onafhankelijk of u wel of niet gebruik maakt van de interne klachtenprocedure, kunt u zich als ouder rechtstreeks wenden tot de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (www.klachtkinderopvang.nl) waar onze organisatie bij aangesloten is.

Oudercommissieleden kunnen zich wenden tot de Klachtenkamer Kinderopvang (www.klachtenkamer.nl).

Kindercentrum Ayla/Gaya laat zich in de behandeling van geschillen leiden door het hier inzichtelijk gemaakte Reglement Geschillencommisie Kinderopvang. Indien u meent met ons van inzicht te verschillen en komt u er écht niet uit met directie of onze professionals dan kunt u in de brochure zien welke andere mogelijkheden er zijn tot oplossing van het geschil.

Teneinde de afwikkeling voor alle partijen zo positief als maar mogelijk is te laten verlopen hebben wij ons verplicht tot een nakomensgarantie bij de MOgroep, met wie wij ook onze algemene voorwaarden hebben samengesteld.