Inspectie rapporten

Ayla, Gaya en BSO Fay/ Gaya worden jaarlijks door diverse instanties, gecontroleerd op bedrijfsvoering, veiligheid, kwaliteit e.d.

Natuurlijk willen wij hierover zo transparant mogelijk communiceren naar de ouders, de voor u meest relevante, de meest recente GGD rapportage ligt ter inzage op de groep van uw kind. Alle inspectierapporten, zowel de recente als die uit het verleden zijn overigens ook on-line opvraagbaar in het landelijk register kinderopvang.

Rapporten

Het meest recente jaarlijkse inspectierapport Gaya 2012 is nog niet in zijn definitieve vorm op de GGD site geplaatst. U kunt de gescande versie van het Jaarlijks inspectierapport BSO Gaya hier inzien.

Inmiddels is ook het Inspectie rapport 2012 van gaya beschikbaar, de PDF versie van dit document "jaarlijks onderzoek 20 maart 2012.pdf" zulen wij u niet onthouden, Op de rapportage is door het bureau handhaving een aanwijzing opgesteld. Ons verweer tegen zowel rapport als aanwijzing is nog immer gaande.

Aan alle ouders en medelezers van dit rapport.

Hoewel vervangen door het jaarlijkse rapport zijn er ook nog "bevindingen incidenteel onderzoek" rapportages voor Gaya 2012, dit rapport is als twee PDF bestanden in te zien klik hier voor KDV en/of BSO.

Voetnoot bevindingen incidenteel onderzoek rapport Gaya 2012

Op 20 maart is de inspectie langs geweest voor de jaarlijkse controle en zoals gebruikelijk hebben zij hiervan een rapportage op gesteld. Deze rapportage is altijd openbaar, maar wordt nu ook op de website geplaatst, wat ons de mogelijkheid biedt om aan te vullen hoe de situatie nu is. Tussen de inspectie en de rapportage ligt een flinke periode waarin wij alvast met de opmerkingen van de inspectie aan de gang kunnen.

Op pagina 37 en 38 van het rapport vindt u het advies aan de gemeente en aan het kindercentrum. Ik zal hierna aangeven waar inmiddels in is voorzien.

Kindercentrum Gaya heeft een betrokken en actieve oudercomissie, hierin zitten echter geen drie ouders namens Gaya. Ouders worden regelmatig uitgenodigd zitting te namen in de oudercomissie. Mochten er zaken aan de orde komen die Gaya betreffen dan hebben de ouders die Gaya vertegenwoordigen een doorslaggevende stem.

Het kindercentrum was niet eerder gevraagd om een VOG voor de rechtspersoon, inmiddels is dit VOG aanwezig.

Nadat de risico inventaristie was uitgevoerd in februari 2012 zijn in maart de groepen Gawain en Pennilore samengevoegd. De inspectie vindt het belangrijk om bij de nieuwe groeps samenstelling opnieuw een inventarisatie te doen. Dit is inmiddels gedaan, dit is ook uitgewerkt in het plan van aanpak. Hetzelfde is gedaan voor de risico inventarisatie gezondheid.

Het protocol kindermishandeling voldoet aan de eisen, de sociale kaart is toegevoegd, wel wordt het privacyreglement toegespitst op de praktijksituatie.

In de periode van samenvoeging van Pennilore en Gawain hebben tijdelijk meer pedagogisch medewerkers op de groep gestaan. Vooral om vanuit beide groepen bekende gezichten voor de kinderen te hebben. Nu wordt de groep weer gedraaid door drie vaste pedagogisch medewerkers, vakantie en ziekte niet meegerekend.

Aan ons pedagogisch beleidsplan ontbrak nog een duidelijke dagindeling, dit is inmiddels toegevoegd. Na de vorige rapportage was ook een aanpassing gedaan, waarvan nu blijkt nog niet naar tevredenheid.

Deze opmerking heeft er mee te maken dat wij verzuimd hebben nieuwe OC leden op de hoogte te brengen van het bestaan van de klachtencommissie. Inmiddels is dit recht getrokken, de info van de klachtencommissie is verstuurd naar de inspectie, overigens waren er geen klachten binnen gekomen. En Ayla en Gaya zijn gestart met een interne klachten coördinator en registreren nu ook alle interne klachten die niet bij de externe klachtencommissie terecht komen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het rapport ligt ook ter inzage op de locatie. Mocht u nog vragen hebben loopt u gerust even bij mij binnen. (ma,di, woe, vrij)

<

Namens het MT Gerda Raaphorst, verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid.