Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Sinds juli 2012 biedt kindercentrum Ayla Gaya VVE opvang.

Dit betekent dat wij na een voorbereidingsperiode in september 2012 begonnen zijn met onze eerste VVE groep. In oktober is na de herfstvakantie de tweede groep gestart. Wij zijn een beginnende locatie, dit betekent dat we enthousiast en gemotiveerd zijn, maar ook nog lerend. Een van de leidsters is al gediplomeerd, de collega's worden getraind door het NJI en op de werkvloer gecoached. Zij hopen in najaar 2013 hun training af te ronden.

AylaGaya heeft voor het Kaleidoscoop programma gekozen omdat dit staat voor actief leren.

Met andere woorden, kinderen zijn actief als je hen de kans biedt in een uitdagende omgeving te spelen en te ontdekken. Met een sensitieve en ondersteunende houding leren zij hoe hun wereld in elkaar steekt.

Voor de doorgaande leerlijn hebben wij de samenwerking gezocht met de Rosa school, van hen vangen we al een aantal kinderen op, op onze buitenschoolse opvang en enkele kinderen van de VVE gaan naar de Rosa school, zodat voor hen de doorlopende leerlijn is gegarandeerd, ook in groep 1 en 2 wordt gewerkt volgens het kaleidoscoop programma.

Daarnaast bieden we de voorschool voorziening aan voor de leerlingen van de scholen Overhoeks en IJsbreker, omdat we met hen intensief samenwerken in het kader van de buitenschoolse opvang. Zij werken zelf nog niet met een voorschool programma, maar omdat ook een aantal van hun leerlingen behoefte heeft aan VVE vinden deze kinderen meestal een plek bij ons.

Ayla Gaya heeft inmiddels drie groepen voor de VVE, Tristan en Persival en Pennilore. Op Persival bieden wij VVE in combinatie met dagopvang. Dit is bedoeld voor kinderen van ouders die recht hebben op opvangtoeslag, maar waarvan de kinderen ook een indicatie hebben voor de voorschool. Op persival woren zowel kinderen met als zonder VVE indicatie opgevangen, zodat er een mooie afspiegeling van de kinderen uit Amsterdam Noord is.

Is op deze groep ruimte dan wordt ookVVE geboden door twee verkorte opvangdagen aan te bieden, kinderen kunnen dan komen tussen 9.30 en 16.30u dan werken twee leidsters samen volgens het Kaleidoscoop programma.

Op de Tristan groep wordt VVE geboden aan kinderen die wel een indicatie hebben maar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze groep is dan ook alleen open van maandag tot en met donderdag ochtend van 8.30-11.45 uur. Om 8.30 kunnen ouders hun kind brengen en samen een spelletje doen, om 8.45uur start het programma. Deze groep stopt tijdens de schoolvakanties.

In september 2013 zijn wij met een middag VVE groep gestart, Pennilore, zij hebben hun inloop kwartier om 12.15 en starten met het programma om 12.30 tot 15.30uur.

Hoe ziet een ochtend/midddag of hele dag bij Persival, Tristan en Pennilore eruit?

Kinderen werken volgens een vast programma in een vaste volgorde. De diverse programma onderdelen staan op kaartjes, die in de goede volgorde op de groep hangen. Kinderen worden bij iedere overgang in het programma hierbij betrokken door hen met de kaartjes te laten zien en benoemen wat ze gedaan hebben en wat ze daarna gaan doen.

Kinderen spelen tijdens een ochtend of middag in een kleine groep waarbij ze ondersteund en gestimuleerd worden bij bijv plakken of knippen, verven of het herkennen van kleuren en vormen.

In de grote groep dansen de kinderen doen ze spelletjes, maar mogen ze ook een speelhoek uitzoeken waar ze gaan spelen, met wie ze gaan spelen en wat ze willen gaan doen. Zo worden kinderen vertrouwd gemaakt met het plannen van spel activiteiten, nadien vertellen ze elkaar en de juffen wat ze gedaan hebben tijdens hun spel. Ook hierbij zijn de juffen ondersteunend aanwezig om te helpen, toe te voegen, mee te spelen, te verrijken en te observeren.

Aan de hand van de observaties wordt het weekprogramma voor de daarop volgende week ingevuld waarbij dan rekening wordt gehouden met wat de kinderen al kunnen en hoe we hierop verder kunnen inspelen.

Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd en overgedragen naar de basisschool. En mocht er extra ondersteuning nodig zijn dan wordt met de ouders naar de mogelijkheden gekeken.